Knowledge center

Home Knowledge center

เกร็ดความรู้

SMART Tax ผู้ช่วยเรื่องภาษี

By.ADMIN 566

       บริการที่จะช่วยให้เรื่องภาษีสำหรับองค์กรของคุณเป็นเรื่องง่าย ไม่วุ่นวายอีกต่อไป ด้วยบริการรองรับการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร ที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายทางบัญชี การเงิน ต้นทุนการใช้กระดาษ การจัดส่งเอกสาร และการจัดเก็บเอกสาร ให้เป็นไปอย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยเราพร้อมที่จะช่วยคุณตั้งแต่ขั้นตอนของการจัดทำเอกสาร นำส่งข้อมูล e-Tax Invoice & e-Receipt การออกบิล เอกสารต่างๆ รวมไปถึงการชำระภาษีสำหรับองค์กรธุรกิจอีกด้วย ทั้งนี้ ระบบ SMART Tax  ยังมีระบบการยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นไปตามมาตรฐานที่กรมสรรพากรกำหนดด้วย


       บริการของ SMART Tax มีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

- ระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ มาพร้อมกับระบบการยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ทำให้สามารถยืนยันตัวตนของผู้ออกเอกสาร และทำการตรวจสอบได้
- ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล มีการเข้ารหัสข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority) ที่มีความน่าเชื่อถือ
- ระบบแปลงเอกสารบัญชีการเงิน จัดทำข้อมูลเอกสารทางบัญชี เช่น ใบกำกับภาษี ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จ และใบรับเงิน ให้เป็นรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานกรมสรรพากรกำหนด
- ระบบจัดเก็บเอกสาร มี Cloud Storage ในการจัดเก็บเอกสารที่ได้มาตรฐานสากล
- ระบบค้นหาและเข้าถึงเอกสาร สามารถทำการค้นหาเอกสารแบบ Full Text Search ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษ และมีการกำหนดสิทธิการใช้งานของพนักงาน การกำหนดเส้นทางเดินเอกสาร (Workflow) และสามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ เช่น Microsoft Exchange Server, Microsoft SharePoint, SAP เป็นต้น
- ระบบการจัดการเอกสาร ซึ่งมีการจัดเก็บเอกสารภายในองค์กร โดยแยกหมวดหมู่ ประเภทเอกสาร และแผนก เพื่อง่ายต่อการเข้าถึงและใช้งาน
- ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ สามารถตั้งค่าวัน เวลา หมดอายุของเอกสาร และมีการแจ้งเตือนกรณีเอกสารใกล้หมดอายุผ่านทางอีเมล


ทั้งหมดนี้ทำให้คุณสามารถมั่นใจได้ว่า ระบบ SMART Tax ของ Brainergy จะช่วยให้คุณสามารถจัดการเกี่ยวกับภาษีสำหรับองค์กรธุรกิจได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น รวมไปถึง e-Tax Invoice & e-Receipt ด้วยเช่นกัน

 

 ...
SMART Tax ผู้ช่วยเรื่องภาษี...
19 March 2019