Product & Service

Home SMART Tax

SMART Tax

มิติใหม่เอกสารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องภาษีขององค์กรคุณกลายเป็นเรื่องง่ายๆไม่ยุ่งยากอีกต่อไปด้วยบริการ การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร มั่นใจ ปลอดภัย ด้วยระบบการจัดการ และอุปกรณ์จัดเก็บ Certificate ที่ได้รับมาตรฐาน

Benefits
- ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายทางบัญชี การเงิน ปริมาณการใช้กระดาษและการจัดส่งเอกสาร
- สามารถจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบและมีระเบียบตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำเอกสารจนถึงขั้นตอนการชำระภาษีสำหรับองค์กรธุรกิจ
- ระบบการยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์มีความน่าเชื่อถือและเป็นไปตามมาตรฐานที่กรมสรรพากรกำหนด